Základné informácie o štúdiu v rámci Cisco NetAcad pre záujemcov,
ktorí nie sú študentami denného štúdia a nie sú zamestnancami rezortu školstva.

Štúdium je organizované formou kombinácie dištančného vzdelávania (riadeného vzdelávania) a štyroch až ôsmych jednodňových sústredení v priestoroch LCNA GTEC Institute.

Neakademický program Cisco NetAcad pre fyzické osoby a ostatných záujemcov je organizovaný prostredníctvom LCNA - Lokálnej Cisco Sieťovej Akadémie - LCNA GTEC Institute, s ktorou má s RCNA FIIT STU zriadené Spoločné pracovisko RCNA STU a GTEC s.r.o.

Celkove je štúdium v rámci Cisco NetAcad organizované v semestroch (logicky nadväzujúcich študijných etáp) s celkovou priamou dĺžkou štúdia cca 280 hodín. Program je zostavený tak, aby sa mohla výučba prispôsobiť rôznym štýlom výukového procesu. Texty majú k dispozícií tí, ktorí sa učia tým, že čítajú. Tí, ktorí sú zameraní skôr na vizuálne učenie využijú bohatú grafiku učebných materiálov a vhodne doplnené ozvučené animácie. Presvedčiť sa môžete sami prostredníctvom ukážkových materiálov. Pri výučbe sa po študentoch nechce, aby riešili len technické problémy, ale musia úspešné osloviť potreby používateľov sietí. Od študentov sa vyžadujú základné vedomosti anglického jazyka (minimálne na úrovni schopnosti osvojenia si textového výukového materiálu). Študijné materiály sú spracované v anglickom jazyku. Štúdium bude organizované diaľkovo ako kombinácia viacerých vzájomne sa kompaktne doplňujúcich progresívnych foriem vzdelávania:

  1. riadené samoštúdium s využitím vzdelávacieho interaktívneho multimediálneho,
  2. systému na báze www (študent môže študovať priamo na svojom pracovnom mieste (doma) prostredníctvom www,
  3. sústredenia, v rámci ktorých budú realizované praktické cvičenia, konzultácie s inštruktorom k študovanej problematike, obhajoba študentom vypracovaného projektu (problematika štruktúrovaných kabeláží, prideľovanie IP adries.....) a minimálne jedno prezentačné vystúpenie každého študenta na zadanú tému. Praktické cvičenia - budú realizované v dohodnutých termínoch v priestoroch LCNA,
  4. konzultácie s využitím Internetu a v stanovených termínoch v priestoroch LCNA. študent po zaradení do študijnej triedy získa prístup k on-line vzdelávaciemu systému NetAcad.
V rámci štúdia je študent povinný vykonávať priebežné testy podľa stanoveného časového harmonogramu, odovzdať vypracované zadanie, vykonať praktické cvičenia a realizovať prezentačné vystúpenie. Priebežné testy sú vykonávané on-line prostredníctvom Internetu v lektorom určených termínoch. Záverečný test a vybrané priebežné testy budú vykonané v priestoroch LCNA pod dohľadom inštruktora. Štúdium v ďalších semestroch je možné až po úspešnom vykonaní záverečných testov.

Ďalšie informácie je možné získať priamo u zástupcov LCNA resp. na sekretariáte.

Základné údaje LCNA GTEC Institute
Obchodné meno:
GTEC,s.r.o,
Obch. reg.:
Okr.súd Bratislava 1
Oddiel: Sro 16933/B
Sídlo spoločnosti:
Trnavská 44,
821 02  Bratislava 2
Peň. ústav: TATRA BANKA
Číslo účtu: 262 2024 452/1100
IČO: 357430 42
DIČ: 2020 252 146
IČ DPH: SK2020252146

Sekretariát LCNA GTEC Institute: Katarína Blizniaková,
tel.: 02/4437 2437
fax: 02/4437 2857
E-mail: blizniakova [at] spinet.sk

Sekretariát RCNA: Zuzana Marušincová,
tel.: 02/65429 502, 02/60291 388,
fax: 02/65420 587
E-mail: marusincova [at] fiit.stuba.sk

Späť