Štatút Regional Cisco Networking Academy (RCNA)
pri FIIT STU v Bratislave

 1. Cieľ: Sprístupnenie NetAcad Programu čo najväčšiemu počtu študentov a pracovníkov škôl.

 2. Poslanie: V zmysle Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a firmou Cisco:

 3. Určenie projektu: Kurzy sú určené pre študentov a zamestnancov škôl.

 4. Podmienky účasti: študentom NetAcad sa môže stať ktokoľvek, kto dovŕšil 16 rok života (horná veková hranica pre štúdium nie je obmedzená), je študentom alebo zamestnancom školstva a ovláda základy technickej angličtiny tak, aby bol schopný študovať študijné materiály porozumieť im a vypracovať príslušné cvičenia a testy. Pre prijatie na NetAcad sa neskladajú žiadne prijímacie skúšky.

 5. Organizácia aktivity:

  Odborný garant: doc. Ing. Pavel ČIČÁK, PhD. CEng. FIEE

  Charakter vzdelávania: Ťažiskom je diaľkové štúdium s využitím Internetu. Študenti študujú samostatne tam, kde majú prístup na Internet, kedy a kde im to vyhovuje. Štúdium je doplnené praktickými cvičeniami v laboratóriách akadémie a konzultáciami s lektormi. Študent fyzicky navštevuje akadémiu iba v prípade konzultácií a praktických cvičení. Ich termíny stanoví lektor. Konzultácie môžu prebiehať aj prostredníctvom elektronickej pošty.

  Vzdelávacie metódy a formy: Výučbu, konzultácie a praktické cvičenia zaisťuje RCNA vybavená nevyhnutným laboratórnym zázemím, prostredníctvom špeciálne vyškolených lektorov. Interaktívne študijné lekcie sú uložené na CISCO komunitnom WEB serveri. Akadémia zohľadňuje rôzne štýly učenia sa. Pre študentov, ktorí sa lepšie učia na základe textu, sú k dispozícii odborné texty. Vizuálne zameraní študenti môžu využívať viac grafickú stránku študijných materiálov, ktorá je vhodne doplnená pedagogicky dobre spracovanými a ozvučenými animáciami študijné projekty od študentov vyžadujú, aby riešili nielen technické otázky, ale aj úspešne reagovali na potreby užívateľov siete.
  Študijný materiál je organizačne usporiadaný do štyroch semestrov, pričom dĺžka štúdia nesmie byť kratšia ako 6 mesiacov. Vhodná doba trvania jedného semestra je 2-3 mesiace.

  Ukončenie vzdelávania: V priebehu semestra absolvujú študenti niekoľko priebežných testov, záverečný test a praktické cvičenia, ktorých termíny stanovuje lektor. Základnou časťou výučby sú praktické schopnosti. Po úspešnom absolvovaní testov a praktických úloh, študent obdrží od firmy Cisco certifikát o úspešnom absolvovaní daného semestra. Po ukončení 4. Semestra môže študent požiadať o zloženie skúšky CCNA, ktorá nie je priamou súčasťou štúdia.

  Učebné plány: Dostupné na komunitnom Cisco Web serveri, pravidelne inovované.

  Personálne zabezpečenie:

 6. Administratívne zabezpečenie:

  Sekretariát: Zuzana Marušincová, marusincova [at] fiit.stuba.sk, tel. 602 91 388

  Propagácia kurzov RCNA: Propagácia kurzov, sprístupnenie učebných plánov a všetkých informácií potrebných pre prihlásenie sa na kurz v elektronickej podobe zabezpečuje RNCA na STU v Bratislave prostredníctvom komunitného servera cisco.netacad.net. Informácie o RCNA bude možné získať na stránke cisco.fiit.stuba.sk.

  Základné informácie o kurzoch RCNA: Základné informácie o organizácii kurzov v semestri poskytuje RCNA FIIT STU v Bratislave na cisco.fiit.stuba.sk. Obsahuje okrem iného aj termíny prihlásenia na kurzy v danom školskom roku.

  Evidencia záujemcov o kurz RCNA: Evidenciu záujemcov o kurz v písomnej a elektronickej podobe zabezpečuje RCNA FIIT STU v Bratislave do stanoveného termínu prihlásenia na kurz na základe elektroniskej prihlášky. Evidencia obsahuje identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, VŠ, fakulta, ročník u poslucháčov, zamestnávateľ u zamestnancov VŠ) a dátum podania prihlášky.

  Zostavenia skupín pre kurzy: Na základe zoznamu prihlásených spĺňajúcich podmienky podĺa bodu 1 budú zostavené skupiny pre výučbu v kurzoch. Pre zaradenie do skupiny je určujúci len dátum prihlásenia záujemcu na kurz a obmedzená kapacita skupín podľa definície v Informáciách o kurzoch RCNA pre daný semester. V sporných prípadoch rozhoduje o zaradení do kurzu s definitívnou platnosťou odborný garant projektu.

  Oznam o podmienečnom prijatí na kurz RCNA: Na základe zoznamov poslucháčov v skupinách pre jednotlivé kurzy RCNA budú záujemcovia zaradení do kurzov informovaní e-mailom o podmienečnom prijatí na kurz o časovom harmonograme štúdia. Súčasťou informácie o podmienečnom prijatí na kurz bude:

  Evidencia účastníkov kurzu RCNA: Evidenciu účastníkov kurzu, ktorí boli prijatí na kurz RCNA na základe bodu 6 zabezpečuje RCNA FIIT STU v Bratislave.

  Výučba v rámci kurzov: Výučba v kurzoch RCNA je zabezpečovaná lektormi RCNA na základe platných časových harmonogramov kurzov RCNA a na základe aktuálnych informácií o kurzoch RCNA.

  Udeľovanie certifikátov: Po úspešnom ukončení kurzu bude absolventovi udelený certifikát NetAcad. Udelenie certifikátov zabezpečuje RCNA na STU v Bratislave.

  Evidencia absolventov kurzov: Na základe zoznamu absolventov bude vedená databáza absolventov RCNA.

 7. Finančné poplatky: Výška poplatku je stanovená riaditeľom RCNA a dekanom FIIT STU na základe nevyhnutných nákladov na prevádzku RCNA.
  Nevyhnutné náklady pokrývajú:

  Riaditeľ RCNA a dekan FIIT STU môžu v odôvodnených prípadoch stanoviť inú výšku poplatku resp. poplatok odpustiť.

  Späť