Učebná osnova CCNA

1. semester (CCNA1 Routing and Switching)
Úvod do sietí (Introduction to Networks)
Rozsah:
- úvodné stretnutie
- 3 x 4 hod. praktických stretnutí
- finálna teoretická aj praktická skúška
Podmienky:
- pokročilé používanie PC
- základy práce s Internetom
- ovládanie angličtiny na pokročilej úrovni
(študijné materály sú v angličtine)
Prvý semester je zameraný na získanie základných poznatkov z oblasti sieťových technológií. Preberajú sa pojmy ako RM OSI model, TCP, UDP, IP, ARP, Ethernet, atď. Dôraz je kladený na IP adresáciu, pochopenie súčinnosti protokolov jednotlivých vrstiev modelu a získanie praktických zručností s nastavovaním základných sieťových parametrov na počítači a Cisco smerovači/prepínači. V tomto semestri sa študenti oboznámia aj so simulačným sieťovým programom Cisco Packet Tracer.
 
2. semester (CCNA2 Routing and Switching)
Základy smerovania a prepínania (Routing and Switching Essentials)
Rozsah:
- úvodné stretnutie
- 5 x 4 hod. praktických stretnutí
- finálna teoretická aj praktická skúška
Podmienky:
- ukončený semester CCNA 1
V druhom semestri sa študenti naučia základy konfigurácie Cisco prepínačov a smerovačov, identifikáciu zariadení pomocou CDP a LLDP, monitorovanie siete pomocou Syslog, základy návrhu LAN sietí, vytvárania virtuálnych sietí VLAN a smerovania medzi nimi. Princípy smerovania si vyskúšajú ako na statických cestách, tak aj na dynamickom smerovacom protokole RIPv2. Naučia sa základy dynamického prideľovania adries pomocou DHCP a SLAAC, princípy filtrovania komunikácie prostredníctvom štandardných ACL a základy prekladania adries pomocou NAT. Naučia sa zálohovať a obnovovať konfiguračné súbory smerovačov, ako aj operačný systém Cisco IOS. Ďalej si vyskúšajú čo robiť v prípade, že smerovač nechce naštartovať so správnym operačným systémom, alebo nechce operačný systém naštartovať vôbec.
 
3. semester (CCNA3 Routing and Switching)
Škálovanie sietí (Scaling Networks)
Rozsah:
- úvodné stretnutie
- 5 x 4 hod. praktických stretnutí
- finálna teoretická aj praktická skúška
Podmienky:
- ukončený semester CCNA 2
- alebo držiteľ platného certifikátu CCENT
Tretí semester je zameraný na riešenie slučiek v lokálnej sieti protokolom STP a pokročilejšie formy redundancie - zlučovanie liniek prostredníctvom Etherchannel alebo redundancia predvolených brán založená na FHRP. Preberá sa problematika trunkovania, rozšírených VLAN, protokolov DTP a VTP, taktiež aj smerovania medzi virtuálnymi sieťami na perpínačoch prostredníctvom SVI. Študenti sa oboznámia s konceptom oblastí v smerovacom protokole OSPF a naučia sa zabezpečiť smerovanie v sieti prostredníctvom EIGRP (pre IPv4 aj IPv6).
 
4. semester (CCNA4 Routing and Switching)
Prepájanie sietí (Connecting Networks)
Rozsah:
- úvodné stretnutie
- 5 x 4 hod. praktických stretnutí
- finálna teoretická aj praktická skúška
Podmienky:
- ukončený semester CCNA 3
Významná časť štvrtého semestra je venovaná WAN technológiám a protokolom ako PPP a PPPoE. Študenti sa oboznámia sa s princípmi vytvárania virtuálnych privátnych sietí VPN (najmä pomocou protokolu GRE) a ich zabezpečenia pomocou IPsec a smerovania pomocou eBGP. Tento semester je zameraný aj na filtrovanie pomocou rozšírených ACL a základy monitorovania sietí pomocou SNMP, SPAN a IP SLA. Študenti si vybudujú systematický prístup k identifikácii a riešeniu problémov v sieti.

Štvrtý semester je zameraný aj na opakovanie poznatkov a prípravu študentov na certifikát CCNA Routing and Switching (Cisco Certified Network Associate), ktorý mnohé firmy z oblasti IT už dnes kladú ako jednu z podmienok na uchádzačov o zamestnanie v obore sieťových a komunikačných technológií.
Po úspešnom zvládnutí záverečnej skúšky 4. semestra v našej Cisco akadémii má študent možnosť získať zľavu z oficiálnej ceny CCNA certifikačnej skúšky, tzv. voucher. Tento voucher je platný pre certifikačnú skúšku CCNA 200-125. CCNA certifikát je platný 3 roky. Bližšie informácie nájdete na stránke Cisco Career Certifications.