Učebná osnova IP Telephony (CCNA Voice)

IP Telephony (CCNA Voice)
Komerčný názov kurzu: Implementing Cisco IOS Unified Communications (IIUC)
ID certifikačnej skúšky na ktorú pripravujeme: 640-460
Posledný možný termín vykonania skúšky 640-460 je 28.02.2011
Rozsah:
- 5 x 8 hod. praktických stretnutí
Podmienky:
Od uchádzačov o kurz požadujeme splnenie aspoň jednej z nasledujúcich podmienok:
- absolvované prvé štyri semestre CCNA v jednej zo sieťových akadémií CISCO
- držiteľ platného certifikátu CCNA
- vedomosti na úrovni CCNA (samoštúdium alebo absolvovanie sieťarských predmetov. Študenti FIIT nadobudnú potrebné vedomosti absolvovaním predmetu Počítačové siete II, resp. Prepínanie a smerovanie v IP sieťach)
V kurze zameranom na IP telefóniu sa študenti oboznámia s problematikou prenosu hlasu cez dátové siete založené na protokole IP. Oboznámia sa s technológiami používanými v klasickej telefónnej sieti ako aj protokolmi a technológiami sietí VoIP (najmä protokol SCCP), porozumejú fungovaniu analógových telefónov, IP telefónov, telefónnych ústrední a ako za pomoci typického smerovača prepojiť dátovú sieť VoIP s ústredňami v ISDN a klasickej telefónnej sieti. V neposlednom rade si študenti overia svoje znalosti na praktických konfiguráciách smerovačov a IP telefónov.

Na kurze sa oboznámime so základnou konfiguráciou Cisco VoIP telefónov a Cisco Unified CallManager Express (CUCME). Vyskúšame si aj "voice productivity features" ako call forward, call transfer, call pickup, intercom, music on hold, after hours, call park, call accounting a mnohé ďalšie cez konzolu v Cisco IOS ale aj cez rôzne grafické rozhrania ako Cisco Network Assistant (CNA), Cisco Configuration Professional (CCP) ale aj cez grafické rozhranie v Cisco IOS. Ukážeme si vytváranie dial plánov a prepájanie analógového a digitálneho sveta. Súčasťou kurzu je aj prezentácia o kvalite služieb - QoS.

Počas kurzu budú prezentované viaceré biznis orientované prezentácie v rámci SBCS (Small Business Communications System) VoIP riešení pre malé a stredne veľké podniky do 50 až 240 zamestnancov a prípadové štúdie. Na záver si v krátkosti predstavíme a prakticky vyskúšame profesionálne riešenie pre veľké spoločnosti (tisíce až desaťtisíce zamestnancov) s názvom Cisco Unified CallManager (CUCM).

Kurz je ukončený simulovanou certifikačnou skúškou, ktorej cieľom je lepšie pripraviť študentov na reálnu certifikačnú skúšku CCNA Voice – Implementing Cisco IOS Unified Communications (IIUC) s číslom 640-460. Študenti obdržia osvedčenie o úspešnom absolvovaní tohto kurzu.

Ďalšie informácie o tomto kurze a o certifikácii sú v prílohe v PDF formáte
Materiály ku kurzu IP Telephony
Ďalšie informácie o certifikáte CCNA Voice

IP phones