Učebná osnova CCNA Security

CCNA Security
Komerčný názov kurzu: Implementing Cisco IOS Network Security (IINS)
ID certifikačnej skúšky: 640-553
Rozsah:
- 5 x 8 hod. praktických stretnutí
Podmienky:
Od uchádzačov o kurz požadujeme splnenie aspoň jednej z nasledujúcich podmienok:
- absolvované prvé štyri semestre CCNA v jednej zo sieťových akadémií CISCO
- držiteľ platného certifikátu CCNA
- vedomosti na úrovni CCNA (samoštúdium alebo absolvovanie sieťarských predmetov. Študenti FIIT nadobudnú potrebné vedomosti absolvovaním predmetu Počítačové siete II, resp. Prepínanie a smerovanie v IP sieťach)
V CCNA Security sa študenti oboznámia so základmi problematiky bezpečnosti v sieťach založených na protokole IP.

CCNA Security je najnovší prírastok do rodiny kurzov v rámci projektu Cisco Networking Academy a predstavuje úvodný kurz do bezpečnosti vo svete Cisco sietí. Pomocou nadstavby nad vedomosťami nadobudnutými počas CCNA štúdia, umožňuje jednotlivcovi splniť stále sa zvyšujúce požiadavky na bezpečnostnú rozhľadenosť v sieťovom zameraní.

Informácie v CCNA Security dajú absolventovi jadro teoretických a praktických zručností pre potreby inštalácie, monitorovania a odlaďovania. Tieto vedomosti a certifikácia si kladú za cieľ umožniť vstup absolventovi do junior pozície v rámci sieťového odvetvia.

Kurz je organizovaný ako kombinácia e-vzdelávania (e-learning) v systéme NetAcad v kombinácii s praktickými stretnutiami. Na praktických stretnutiach si budú môcť účastníci kurzu vyskúšať konfigurácie na reálnych zariadeniach spoločnosti Cisco. Kurz je ukončený simulovanou certifikačnou skúškou, ktorej cieľom je lepšie pripraviť študentov na reálnu certifikačnú skúšku CCNA Security – Implementing Cisco IOS Network Security (IINS) s číslom 640-553. Študenti obdržia osvedčenie o úspešnom absolvovaní tohto kurzu.

Ďalšie informácie o tomto kurze a o certifikácii sú v prílohe v PDF formáte

Hacker